လျှို့ဝှက်သင်တန်း / 秘密教學 / 비밀수업
8.4
485 votes
1
01.0%
2
01.0%
3
07.8%
4
36.3%
5
53.8%
Marks: 2.6K Reading , 18 Completed , 36 On hold , 12 Dropped , 11 Re-reading , 233 Plan to read
Views: it has 0 monthly / 1.1M total views.
Authors: Wang kang cheol
Artists: Mina-chan
Genres: Webtoon , Manhwa , Seinen , Adult , Mature , Romance , Incest , Harem
Original language: Korean
Official status: Ongoing
Summary:
Dae Ho, who became an orphan at the age of 13, was adopted by his father's friend. However, Dae Ho in adulthood knew nothing about the relationship between men and women. Aunt and sisters decided to give pure Dae Ho a secret class...
show the remaining
${localHistory_by_serial_item._text_epi} ${localHistory_by_serial_item._time_ago}
English Chapters (231 chs)
4 816 days ago
4 816 days ago
4 816 days ago
4 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
5 817 days ago
6 817 days ago
6 817 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
5 820 days ago
5 820 days ago
5 820 days ago
5 820 days ago
5 820 days ago
5 820 days ago
5 820 days ago
5 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 820 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
6 821 days ago
5 821 days ago
5 821 days ago
5 821 days ago
5 821 days ago
5 821 days ago
5 821 days ago
5 821 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
5 822 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
4 898 days ago
Multilingual Chapters (72 chs)
1081 days ago
Chapters by source
Source Deer (#15176727 / 26 chs)
[Vol.0 Ch.43 - Vol.0 Ch.76] {Vol.0 Ch.76 - 1067 days ago}
${localHistory_by_source_items[15176727]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15176727]._time_ago}
Source Fox (#15218036 / 137 chs)
[Ch.001 - Ch.188] {Ch.188 - 65 days ago}
${localHistory_by_source_items[15218036]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15218036]._time_ago}
Source Koala (#15245194 / 203 chs)
[Chapter 1 - Chapter 192] {Chapter 192 - 176 days ago}
${localHistory_by_source_items[15245194]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15245194]._time_ago}
Source Bee (#15132272 / 76 chs)
[Chapter 21 - Chapter 95] {Chapter 95 - 1012 days ago}
${localHistory_by_source_items[15132272]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15132272]._time_ago}
Source Tortoise (#15128109 / 224 chs)
[Chapter 1 - Chapter 219] {Chapter 219 - 47 days ago}
${localHistory_by_source_items[15128109]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15128109]._time_ago}
Source Horse (#14724575 / 4 chs)
[Ch.001 - Ch.004] {Ch.001 - 898 days ago}
${localHistory_by_source_items[14724575]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[14724575]._time_ago}
Source Deer (#15191836 / 71 chs)
[Vol.0 Ch.1 - Vol.0 Ch.72] {Vol.0 Ch.72 - 1081 days ago}
${localHistory_by_source_items[15191836]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15191836]._time_ago}
Source Deer (#15191838 / 38 chs)
[Vol.0 Ch.0 - Vol.0 Ch.36] {Vol.0 Ch.32 - 1081 days ago}
${localHistory_by_source_items[15191838]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15191838]._time_ago}
Source Deer (#15191837 / 13 chs)
[Vol.0 Ch.1 - Vol.0 Ch.13] {Vol.0 Ch.1 - 1081 days ago}
${localHistory_by_source_items[15191837]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15191837]._time_ago}
Source Deer (#15191839 / 3 chs)
[Vol.0 Ch.1 - Vol.0 Ch.2] {Vol.0 Ch.1 - 1060 days ago}
${localHistory_by_source_items[15191839]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15191839]._time_ago}
Source Deer (#15191835 / 1 chs)
[Vol.0 Ch.54 - Vol.0 Ch.54] {Vol.0 Ch.54 - 1081 days ago}
${localHistory_by_source_items[15191835]._text_epi} ${localHistory_by_source_items[15191835]._time_ago}
Latest uploaded

Reviews

Discuss

with chapters

Disqus ()